LASKAR SEMUT IRENG

Latihan berat sudah pasti.. Menang bertarung itu tradisi.. masuk sel tidak berarti..Persaudaraan adalah harga mati..berbeda tapi tetap satu hati.. bersatu saling mengenal jati diri.. hilang nyawa bukan hanya ilusi.. karena MORI sudah menanti.

untuk terate jaya abadi dan mempertahankan harga diri..

.

Laman

Jumat, 14 Mei 2010

MANUNGGALING KAWULO GUSTI


Masuk surga itu baik, tapi bukan yang terbaik.
Masuk Surga adalah sama saja menginginkan harta Tuhan.
Yang terbaik adalah Manunggaling Kawula Lan Gusti, itulah cita-cita Jawa. Kemanunggalan adalah Pusat segala-galanya, karena sudah Manunggal dengan Allah yang merupakan segala-galanya.

Dalam tahap kemanunggalan dengan Allah, peranan utama pada manusia dalam hal ini pengorbanan untuk Allah adalah Kemerdekaan Kita

Manunggal bukan berarti hilang atau lenyap
- karena Roh adalah pribadi yang bebas, cerminnya dapat dilihat dari Kemauan dengan pantulan Perasaan.
- Roh itu diciptakan abadi

Manunggal dalam beberapa hal:
1. Manunggal Karsa adalah kemauan / kehendak
2. Manunggal Karya adalah kerja / proses / aktivitas
3. Manunggal Rasa adalah Perasaan

Dalam hal yang lebih sederhana adalah kemanunggalan dapat dicapai jika kita Melaksanakan sesuai dengan panggilan kita.

Tujuan Kemanunggalan adalah
Agar kita mencapai atau menjadi jati diri yang Sejati / yang sebenarnya.

Cara untuk cepat Manunggal dengan Allah
1. Sendiko: selalu meng”Iya”kan dan setia. Tidak diikuti dengan kata “TAPI”
2. Nyuwun dawuh : Mohon perintah
Kedua sikap ini bisa kita capai kalau kita Pasrah / Sumeleh pada Allah.
Sikap yang terbaik menurut cara pandang Kristen, didalam Injil Markus 12:30 ; “Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa ragamu, akal budimu, kekuatanmu”.
Itulah Sumeleh yang benar.

Rumusan dari Kemanunggalan itu adalah Jawa itu sendiri yaitu yang berkesatuan ukuran dan keserasihan.
Dengan mengerti dan melaksanakan Jawa itu sendiri, maka akan terjadi kemanunggalan.

Didalam Gantharwa, Kemanunggalan adalah jika kita menjadi Gantharwa yang sebenarnya adalah Siap menolong orang lain yang bercita-cita untuk manunggal dengan Allah.
Secara Injil, kemanunggalan adalah : “Mencintai Allah dengan melaksanakan perintah-perintahNYA, maka Allah akan datang dan tinggal didalam kita.

jartomo 28 okt0ber 2009

Pamoring Kawula Gusti iku pinda damer murub, mula bener yen gawe kekes lan wedi, karana kang nyumurupi rumangsa kasoran ing daya. Mula pamedare kudu sing kalawan pratitis, aja kongsi tumpangsuh.

Yen ditanding boboting ngelmu iku, nyatane pancen abot lan kenceng, naging ora kenceng kdidene kencenging, nanging ora kenceng iku mung sedyane. Kang murih enteng ing tembe burine. Samangsa di ecakake yen ana gawe parigawe, ora medosol nuwuhake reribet apa-apa.

Olahing rembug ing satibaotibane tansah titis lan kawetune ora wengku sajak arep ngejori, arang kading mung trima urun-urun, nanging malah dadi kaundakaning kawruh. Kang mengkono mau malah banjur bisa ditrisnani ing akeh.

Luwih-luwihyen bisa nambahi jembaring ngelmu, iku yekti sing dadi sisipane wong linuwih. Sakehing tindake ora sinamudana mung kanggo ngumpak (nglembana)ing liyan lan ora mamprih pangalembana dewe, awit jejere wis waskita dadi pandita kang kinacek.

Kaceke adoh banget mungguh ing kapiterane ulah lan tanduk, duduga lan prayoga tansah dienggoni, wanine kadidene jajaka, nanging wani sing ora ateges maoni ngelmu kang wis mapan.

Ngenggoni tapa-brata kang pitung prakara :
* Kapisan, tapane jasmani oja sok darbe rasa serik, kudu narima ing lair trus ing batin.
Tapane badan wadag utawa tapene kalairan, yaiku sing ingaran Sarenggat (ngenggoni angger-angger ing pranatan mungguhing panggiludan) tinemune ditemeni kalawan tulus mulusing sedya lair batin.
1. Ngendaleni sarta meper lakune hawa napsu kang patang prakara, sing kabeh mau asal pinangkane saka jasad kadagingan.
2. Asih marang sapade tumitah, sing ateges sugih ing pangapura marang kaluputaning liyan.
3. Sing bisa ngayomi sasamaning ngaurip dedasar kawicaksanan.

* Kapindo, mono satuhuning tapa.
Yaiku tappane budi, lekase mung supaya bisa mbirat sakehing budi nista lan remeh sarta ngilangana watak demen goroh.

* Kaping telu, tapane hawa napsu
Kudu nglakoni sabar lan alim sarta sugih pangakema marang sapa wae, sajan marang wong sing wis milara awake, percayaan marang Pangeran.

* Kaping papat, tapane sang rasa sejati.
Pikir utawa ati kudu kagawe supaya meneng lan wening, ngudiya mamrih bisa tansah muja lan semedi yen kabeh wis meneng lan wening, gegayuhane mesti bakal kacekel.
* Kaping lima, tapane sukma.
Gelara sarana lembah manah lan grapyak semanak, atine kudu lega rila sarta ora kena muna-sika ing sesamane urip. Kudu bisa ngemong atine wong.

* Kaping nem, tapane cahya kang manter.
Ora samar ing sakabehing kahanan lan tansah eling damang marang pilahing kapalson lan kasunyatan, eling marang sakehing pambudi mamrih wilujenge bisa antuk ati kang padang lan resik, tataran MAKRIFAT, tataran jumeneng kapribaden.

* Kaping pitu, tapane urip.
Kudu santosa budine lan ati-ati, tumindake uga kudu disaranani kateguhaning iman lan timbuling kekarepan kang lumintu, ora kena uwas sumelang ing ati sarta kudu kumandel-kandel marang panguwasane Hyang Widi.

Wigantining wus tumrap sakabehing laku iku mau tinemu ana ing bongkot lan pucuk, iku wae wis cukup dadi ora mindo gaweni / mindo laku. Eohing laku mau bisa murakapi marang patine yaiku oncading sukma saka alam jasmani, ngacik ngambah ing alam gaib.

Manjing suruping pati iku kalakone mung sakedeping netra, anggone ngukut jagade nyata patitis, kabeh dikut digolongake marang tekat sawiji, digemblekake mamrih mlebu ing kraton.

Kayu lan watu pada dianggep lan digawe swarga kang mulya ake, kang nyukupi ing sakabehe sarwa endah banget, yen manggon ing kono jenak awor brekasakan lan jrangkong.

Pati kang kaya mangkono iku satemene mindo gaweni, nanging sing kaya mangkono mau ora dimangi. Ngertine samangsa kahanan wis kuwalik karana kurang bisa mbedakake lan karana salah tanpa, mula dadine banjur kasasar.

Mula sing teguh ing iman sarta eling lan was pada, aja kleru ing pamawas. Kraton sing sejati iku satemene ora kraton.

Gegebengan mau katampa kanggo gagaran ngukut jiwa raga, kang asipat setroli, padange kaliwat-liwat lan sipate langgeng ora owah gingsir. Ya iku sing dadi margane mulih ngumpul Dzating Pangeran.

Ana dene wahanan-wahanan kang dialami ing jrone ngadepi bakal kukuting jiwa raga iku, kajaba sudane kabeh kekuataning angga lan panca driya (pangrasa, pangganda, pandulu, pangrungu lan panggrayang), uga bakal manoni molah-malihinh cahya, sing kabeh mau asale saka pakartining napsu, napsu sing wis arep kukut. Ana dene cahya mau molah-malih gilir gumanti urut-miturt dodok selehing napsu, sing terange kaya ing ngisor iki :
a. Abang mrakata : banjur suda-suda lan manjing dadi.
b. Kuning amita : saya suwe saya suda temah sirna lan kagilir dening cahya.
c. Ireng tunteng : peteng dedet lilimengan nanging wekasane banjur ganti dadi cahya.
d. Putih memplak :

Cahya 4 prakara kasebut, iku cahyane napsu 4 prakara, yaiku amarah, luamah, supiyah lan mutmainah, sing kabeh pada tinemu lan lenggah ana sarira pribadi. Kasunyating kabeh mau mung minangkadadi sasmita, yen pakartining napsu 4 prakara kasebut wis arep sigeg.

Ing sawise iku banjur tinemu ana cahya mencorong padang ambleringi kang sipate ora owah gingsir lire ora bakal gumilir ing cahya liyane. Yen wis tekan cahya sing kaya mengkona kahanane iki, nyata wis tekan titi mangsanw nyawa oncad ninggalake kurungane, mulih marang asal muasale sakawit.

Meneng, anteng, langgeng ora obah ora ngucap ora dulu kaendahaning swarga, ora rumangsa dumunung ana ing pangauban, aing ana mung trawanging ati, meleng dadi manunggale nabi-wali.

Katrangane :
Samangsa wis manoni cahya kang kukuwung putih mencorong kayo kang kaceta ing duwur yaiku cahya kang asipat langgeng ora owah gingsir wis ateges bisa jumeneng pribadine, wis manunggal karo Dzating Pangeran (wis jejer manunggal Kawula Gusti).

Yen wis kaya mengkono, kalangengan iku mau mahanani kahanan ora bisa sumurup kaendahan apa-apa, apa dene kaendahaning swarga, ora rumangsa ngayom marang apa wae, lire ora mangeran marang saliyane Pangeran Kang Maha Luhur, nanging jejere ngalela pribadine ana ing alam sonya-ruri. Yen wis kaya mengkono kahanane wis ara ana sipat-sipat kang beda ing antarane pribadi lan Pangeran, Kawula lan Gusti wis manunggal, pada wae karo wis bisa napaki lekasing para nabi lan para wali sing wis pada jejer dadi makrifat. Kasare pribadine wis prasasat nabi utawa wali, karana wis bisa nggayuh tataran sing wis kagayuh dening para nabi lan wali duking nguni, yaiku asarira – Batara

Senin, 26 April 2010

KEBANGKITAN KUNDALINI


Pada jaman dahulu kebangkitan kundalini merupakan sesuatu yang sangat sulit sekali dan sedikit orang yang bisa menyempurnakan proses kundalininya. Sekarang yang merupakan jaman kebangkitan spiritual, kebangkitan kundalini bisa diperoleh secara instan. Memang konsep mengenai kundalini dari tiap orang bisa berbeda-beda. Dan setiap orang pasti memiliki argumen untuk konsepnya tersebut.

Saat ini banyak guru yang menawarkan pembangkitan (shaktipat) kundalini secara seketika dan ini tentu sangat membantu bagi Anda yang ingin membangkitkan kundalini Anda. Tapi Anda harus berhati-hati, jangan sampai Anda dirugikan setelah mendapatkan Shaktipat tersebut. Dari pengamatan serta pengalaman saya dan rekan-rekan, seseorang bisa membantu membangkitkan kundalini seseorang jika dan hanya jika inti kundalininya minimal telah mencapai cakra jantung. Setelah mendapatkan shaktipat pastikan Anda memiliki kontak dengan guru tersebut agar Anda dapat berkonsultasi bila mengalami masalah. Dan saya sarankan agar Anda bergabung dengan rekan lain yang mempelajari kundalini, sehingga Anda bisa bertukar pikiran dan berbagi pengalaman.
Pembangkitan yang aman dilakukan dengan cara sebagai berikut :
· membuka jalur sushumna, sampai dari cakra mahkota sampai ke cakra dasar
· membuka ke tujuh cakra utama, yaitu cakra mahkota, cakra dasar,cakra sex, cakra pusar, cakra jantung, cakra tenggorokan, cakra ajna dan kedua cakra telapak tangan
· menghubungkan cakra-cakra tersebut dengan jalur sushumna secara sempurna
· membangkitkan kundalini, yaitu mengaktifkan api kundalini
Kebanyakan orang membangkitkan kundalini untuk membuka jalur sushumna dan cakra-cakra utama. Memang hal ini bisa terjadi, tapi perlu dipahami hambatan yang ada di sushumna dan cakra-cakra pada manusia biasanya sangat banyak. Bila kundalini dibiarkan membobol jalur sendiri, proses yang terjadi akan sangat menyiksa. Tekanan yang tinggi dari energi kundalini akan berakibat buruk. Efek yang ditimbulkan bisa berpengaruh pada tubuh fisik, serta mental emosional. Cara yang aman dalam membangkitkan kundalini adalah dengan membuka dan membersihkan sushumna dan cakra-cakra utama, sampai bersih. Baru kemudian membangkitkan kundalini. Dan setelah bangkit pun harus memiliki teknik yang efektif untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul

PROSES KUNDALINI


Setelah bangkit, kundalini akan naik melalui sushumna sambil membersihkan jalur sushumna dan cakra-cakra yang dilewatinya. Biasanya yang pertama 'dihantam' selain tubuh fisik adalah emosi. Bisa saja terjadi emosi menjadi meledak-ledak, merasakan sepertinya semua orang begitu menjengkelkan. Hal ini dialami bila cakra pusar dan cakra seks mulai dibersihkan. Selain itu bisa terjadi mendadak sering mengalami masalah pencernaan, padahal merasa tidak memakan makanan yang pedas.
Sesaat kemudian mendadak merasa memiliki kemampuan batin, bisa merasakan perasaan orang lain, tahu orang lain sedang melakukan kegiatan apa walaupun jauh dari kita. Atau mungkin bisa mengetahui wajah orang hanya dengan mendengar namanya saja. Tapi sebaiknya jangan diperdulikan kemampuan ini, biasanya lebih banyak berdampak negatif, seperti menjadi sombong dan sok tahu. Saat inilah cakra jantung mulai tersentuh, dibersihkan sampai tahap tertentu. Biasanya juga dirasakan badan sering terasa sangat sejuk, padahal udara sedang panas-panasnya.

Saat membersihkan cakra tenggorokan ke atas, bisa sering terdengar suara mendengung di telinga, atau mendengar suara-suara aneh.
Proses di atas masih merupakan pembersihan yang dilakukan oleh energi kundalini, belum termasuk proses yang terjadi saat inti kundalini mulai naik.
Secara umum kundalini bisa dibagi menjadi 3, yaitu :
· energi, yang keluar dari api naik ke atas
· api, berada disekitar inti
· inti, berada ditengah, berwarna biru
Saat inti kundalini mulai naik ke cakra solar plexus, biasanya akan dirasakan emosi meledak-ledak kembali. Cara yang teraman adalah dengan menaikkan inti kundalini ke cakra jantung. Segera setelah dinaikkan biasanya akan dirasakan emosi kembali stabil. Bantuan bisa diminta kepada orang yang inti kundalininya telah mencapai cakra jantung, bila bertemu dengan orang yang inti kundalininya telah mencapai cakra mahkota akan lebih baik lagi. Inti kundalini yang dinaikkan ke cakra jantung akan stabil berada di cakra jantung.
Beberapa lama kemudian biasanya akan terasa sering sakit di tenggorokan, ngilu seperti gejala radang tenggorokan. Bila ke dokter pasti disebut terkena radang tenggorokan, dan diberi antibiotik. Bila tidak kunjung sembuh, biasanya ini pertanda inti kundalini mulai memasuki leher. Perlu diketahui jalur sushumna pada tubuh bawah telah melebar pada tahap ini, tapi biasanya pada daerah leher dan kepala jalur sushumna relatif masih sempit. Sehingga saat inti kundalini yang begitu padat dan besar energinya mulai melewati leher biasanya terasa sakit. Kembali untuk mengatasinya, cara yang terbaik adalah meminta bantuan kepada orang yang inti kundalininya telah mencapai cakra mahkota. Bantuan yang diberikan bisa berupa pembersihan jalur sushumna atas, atau bila beruntung penaikkan inti kundalini ke cakra mahkota.
Inti kundalini yang telah dinaikkan ke cakra mahkota, akan mencari kestabilan. Biasanya akan stabil disekitar cakra ajna. Ini sudah sangat bagus sekali, yang terpenting adalah masalah di leher sudah terlewati.
Setelah beberapa lama, kundalini biasanya mulai naik ke mahkota. Akan dirasakan sensasi di cakra mahkota. Pada saat ini telah dicapai tingkatan yang cukup tinggi, bisa dikatakan sebagai pencerahan. Kebanyakan kita menganggap pencerahan seperti ini, seperti itu, mengharap setelah inti kundalini mencapai mahkota mencapai pencerahan, tanpa tahu seperti apa pencerahan itu. Pada saat inti kundalini mencapai mahkota Anda akan mendapatkan pencerahan juga tapi belum pencerahan sejati. Anda biasanya akan mendapatkan intuisi akan sesuatu hal dan yang terpenting kesadaran akan hakikat hidup meningkat.
Uraian mengenai proses kundalini ini hanya merupakan garis besar yang biasa dialami dalam proses kundalini. Proses yang dialami oleh tiap orang bisa berbeda-beda. Dalam tulisan yang singkat ini tidak mungkin menguraikan seluruh proses kundalini yang begitu panjang dan penuh perjuangan. Cara yang terbaik untuk mengetahui proses kundalini adalah dengan mengalami seluruh proses kundalini dan Anda pun akan memahami hakikat dari kundalini

MANFAAT KUNDALINI

Dengan kebangkitan kundalini seseorang bisa mendapatkan berbagai manfaat diantaranya :
· tubuh semakin sehat (bila kundalini dibangkitkan dan ditangani dengan baik)
· getaran energi semakin meningkat
· bisa diaplikasikan untuk penyembuhan dan perlindungan (di beberapa aliran tertentu)
· memunculkan kemampuan pewaskitaan (waskita pandang, dengar, bathin)
· meningkatkan kesadaran (pengendalian emosi, peningkatan kesadaran terutama sadar akan hakikat hidup)
Selain manfaat yang positif, kundalini juga bisa menimbulkan berbagai masalah bisa tidak ditangani dengan baik. Beberapa orang ada yang mengalami stress bahkan menjadi gila karena kebangkitan kundalini. Saya juga mengalami kebangkitan kundalini spontan tanpa guru, dan cukup merepotkan, stress karena tidak tahu saya sakit apa. Saat ke dokter dianggap ada masalah dengan pernapasan saya dan diminta dioperasi. Bila dioperasi resikonya penciuman berkurang dan saya menolak. Setelah mengetahui yang saya alami adalah kebangkitan kundalini dan menanganinya, seluruh masalah kundalini yang saya alami selama ini, banyak berkuran

KUNDALINI


Jika seseorang mengalami kebangkitan kundalini, biasanya akan mengalami hal-hal berikut:
· emosi yang tidak stabil
· denyutan di perinium
· sakit kepala yang mirip dengan migrain
· daya ingat menghilang
· masalah pencernaan (mencret)
· rasa panas di sepanjang tulang punggung
· sering mengalami kram

pernafasan


Latihan pernafasan dengan menahan dan menekan nafas di bawah perut (abdominal pressing) merupakan aktifitas pelatihan otot-otot daerah perut. Kegiatan tersebut dapat membakar timbunan cadangan lemak yang dapat mengganggu penampilan (perut gendut dan selulit). Disisi lain akan diperoleh meningkatnya kemampuan dan kapasitas vital paru-paru, meningkatnya Hb darah, meningkatnya elasitas/kelenturan pembuluh darah, tekanan darah cenderung menuju normal. Hal ini akan memperlancar pendistribusian zat makanan dan oksigen ke seluruh jaringan tubuh, juga akan mempermudah pembuangan sisa-sisa pembakaran. Dengan lancarnya jalur ini kotoran-kotoran seperti kolesterol dan lemak yang berlebihan akan mudah tersingkir dan mengurangi kemungkinan “panas dalam”. Dengan kata lain tubuh menarik (langsing berisi) dapat diperoleh melalui senam pernafasan ini, dengan catatan latihan harus rutin dan diimbangi dengan pola makan yang benar. Pelatihan gerakan melalui jurus-jurus memiliki keistimewaan mengencangkan otot-otot sebagai penunjang penampilan.

Pengenalan terapi senam pernafasan yang menyertakan do’a (menurut keyakinannya masing-masing) dalam pemusatan kosentrasi dapat meningkatkan ketenangan batin /kedamaian yang dapat tersiratkan dalam pancaran wajah yang bersinar (memiliki aura cerah) jauh dari stress, murung, emosi dan keputusasaan yang sering terwujudkan wajah kusam kurang menarik.

Hasil yang diperoleh setelah beberapa kali melakukan senam pernafasan ini akan langsung kelihatan, tubuh menjadi segar bergairah, nafas bertambah longgar dengan tercermin pada wajah yang bersinar, otot-otot menjadi kencang dan liat. Dan juga jangan kaget bila hasilnya ganda, misalnya tidak hanya percaya diri dalam penampilan tetapi juga sekaligus menyembuhkan penyakit-penyakit yang diderita dan meningkatkan daya tahan tubuh.

Sabtu, 24 April 2010

terate vs winongo

Perseteruan antara sh terate dan sh winongo sudah terjadi sudah lama karena perbedaan pendapat antara kedua perguruan.mengapa harus berseteru sebenarnya kedua perguruan berasal dari satu guru yaitu ki ageng suro diwiryo.

Yang di ajarkan kepada Bapak Cor Turpijn Hardjono( pendiri sh winongo) dan Ki Hadjar Hardjo Oetomo ( pendiri sh terate ) intinya adalah sama.dalam sh winongo tujuannya adalah "Mengolah raga dan mengolah batin untuk mencapai keluhuran budi guna mendapatkan kesempurnaan hidup, kebahagiaan dan kesejahteraan lahir – batin di dunia dan di akhirat”

Dalam sh terate tujuannya adalah "mendidik manusia yang berbudi luhur tahu benar dan salah serta ikut Memayu Hayuning Bawono". seperti contoh(lihat video) yang terjadi di madiun terjadi bentrok antara kedua perguruan,kalo terjadi bentrok yang menjadi korban adalah penduduk sekitar trus mana tujuan dari kedua perguruan tersebut???????? pesan terakhir yang di ucapkan ki ageng suro adalah :

1. Jika saya sudah pulang ke Rachmatullah supaya saudara-saudara “Setia-Hati” tetap bersatu hati, tetap rukun lahir bathin.
2. Jika saya meninggal dunia harap saudara-saudara “S-H” memberi maaf kepada saya dengan tulus-iklas.. Saya titip ibunda Nyi Soerodiwirjo selama masih di dunia fana ini.


Pada tahun 2006 kedua perguruan menandatangani kesepakatan bersama untuk damai di mapolwil madiun ( selengkapnya ), mengapa tahun 2008 terjadi bentrok????
JADI MENGAPA KITA HARUS BERSETERU PISSS. - DAMAI ITU INDAH -
TOP


Rabu, 21 April 2010

MENELAAH MUKADIMAH SH TERATE

Bahwa sesungguhnya hakekat hidup ini berkembang menurut kodrat iramanya masing-masing, menuju kesempurnaan. Demikianpun kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, hendak menuju ke-keabadian kembali kepada Causa Prima, titik tolak segala sesuatu yang ada, melalui tingkat ke tingkat, namun tidak semua insan menyadari bahwa yang dikejar-kejar itu telah tersimpan menyelenap dilubuk hari sanubarinya.

Mencermati mukadimah atau preambole SH Terate, sesungguhnya kita dibawa pada satu permenungan hakikat hidup manusia seutuhnya. Manusia yang tidak hanya, terjebak pada konteks material. Tapi juga immaterial, Dalam bahasa yang lebih sederhana, sosok manusia secara lahiriyah, dan batiniah.

Sejenak mari kita hayati, dalam mukadimah SH Terate alenia pertama, setelah kita diajak merenungu makna keberadaan diri bahwa sesungguhnya hakekat hidup ini berkembang menurut kodrat iramanya masing-masing, menuju kesempurnaan, kita dihadapkan pada misteri azali, berupa tujuan akhir laku dalam kehidupan ini. Yakni, hendak menuju ke keabadian kembali kepada Causa Prima”. Dzat yang berwenang atas hukum timbal balik. Yang Awal dan Yang Akhir.

Pendekatan reliagius, Dzat ini lebih dikenal dengan sebutan Allah, Tuhan, Sang Hyang Wenang, atau juga Kang Murbeng Dumadi.

Melihat konteksnya, jelas apa yang ingin dicapai ilmu Seti Hati, adalah kesadaran luhur, melalui sebuah menyikapan prilaku hidup atau lebih dikenal sebagai budi. Makanya dalam penjabaran keilmuan, kata luhur dan budi ini dijadikan sebuah tujuan SH Terate. Yaitu, membentuk manusia berbudi luhur tahu benar dan salah, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam jalinan persaudaraan kekal abadi.

Alenia pertama, preambole atau pembaukaan AD ART Setia Hati Terate, sesungguhnya menggiring kesadaran kita pada pemahaman tentang hakikat hidup. Semuanya itu secara alami berkembang menurut kodrat iramanya masing-masing menuju pada kesempurnaan. Manusia lebih komplit dan lebih unik lagi. Karena di dalamnya ada jiwa ada rasa.

Kita diajak mengenal diri sendiri sebaik-baiknya. Kalau sudah mengenal diri sendiri, akan mengenal Tuhan. Melalui perenungan. Apa yang ditangkap dengan mata, telinga, hati, dierenungkan, difikirkan, untuk mendapatkan pemahaman dan kesadaran di dalamnya.

Manusia, dengan melihat kepada diri sendiri baik phisik atau segala yang berada pada dirinya. Misalnya,, kita bisa bergerak, melilhat, mendengar, berfikir, menganalisa dan merasakan, terus timbul suatu keyakinan. Ini aneh bin unik. Satu sosok makhluk yang bisa berbuat seperti.
Jika kita mau merenunginya, akan muncul sebuah pertanyaan, siapa sebenarnya yang mampu menciptakan makhluk seperti itu. Pertanyaan itu, akan sampai pada sebuah jawaban, pasti yang menciptakan sebuah Dazat yang Maha Luar Biasa. Kemudian, kita lantas menyebutnya sebagai Tuhan, melalui orang tua masing-masing. Ini, antara lain penjabaran ringkas alenia pertama dan kedua.

Sesungguhnya titik tolak apa yang menjadi semua aktivitas manusia, berasal dari hati. Karena kita dipengaruhi suasana, situasi dan kondisi di lingkungan, maka kita jadi bingung. Sebenarnya apa yang hendak kita capai ketika hidup di bumi ini. Dalam hal ini, SH Terate mengajarkan, jika kita berhadapan pada kebingungan esensil seperti ini, hendaknya kembali kepada diri. Dengan jalan bagaimana? Mencoba, menyibak darimana niat tujuan mulia itu bermula. Yakni, menyibak tabir/tirai selubung hati nurani dimana “Sang Mutiara Hidup” bertahta.

Tabir yang dimaksud, atau hijab itu ada karena ada keinginan nafsu yang tak terkendali. Yang mengakibatkan hati tidak bersih. Kenapa, karena dalam mengejar sesuatu, secara tidak sadar nafsu kita saling berlomba. Tinggal siapa nanti yang berhasil menang. Karena yang bicata nafsu, maka tujuan yang dicapai, “menuju kesempurnaan” sebagai mana tertulis pada alenia pertama, jadi kabur. Kita lupa, tujuan akhir kita sesunggungnya adalah hendak menuju ke keabadian kembali kepada Causa Prima, titik tolak segala sesuatu yang ada.

Alenia kedua berbunyi: Bahwa Setia Hati sadar dan mengakui hakiki itu dan akan mengajak serta para warganya menyingkap tabir/tirai selubung hati nurani di mana Sang Mutiara Hidup Bertahta.

Dari alenia kedua ini, kita bisa mengambil menafsiran sementara, bahwa ilmu Setia Hati itu, merupakan sebuah ilmu yang ditularkan dan diyakini secara pribadi, person. Konteknya, adalah hati, rasa. Sebab, apa yang hendak ditularkan ini adalah sebuah ilmu ghaib, yang hanya bisa diterima oleh rasa, hati, sanubari atau juga nurani.

Jika kontek ini diarahkan pada lambang SH Terate, maka sesungguhnya bukan hatinya yang bersinar. Tapi hati yang suci, bersih, tak ternoda itulah yang mampu memantulkan sinar kasih. Sinar timbal balik

Yakni, bias sinar yang bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitarnya dengan jelas. Baik yang tersirat maupun yang tersurat. Seperti bisa membedakan mana yang benar dan salah. Atau kata yang lebih ringkas adalah merima kesadaran. Jika sudah pada tingkat itu. Kita bisa menyebut, orang bisa menemukan keasadaran tersebut adalah orang yang mendapatkan hidayah. Atau orang yang mendapatkan pencerahan.

Mencapai itu semua, SH Terate, memberi pelajaran di tingkat pertama adalah melalui pencak silat. Atau berlatih pencak silat. Pencak silat di sini, sebagai awal pembuka ilmu, mengarah kepada pembentukan kepribadian Setia Hati. Kata lain, yang dibentuk dulu adalah raganya.Jasadnya. Wadahnya. Tujuannya, agar wadah atau raga yang dibentuk jadi sosok wadah berkualitas. Kuat, kokoh dan tidak ringkih. Istilah paling popular adalah mensana in coorpore sano (dalam raga yang kuat tersebunyi jiwa yang kuat).

Selain itu di dalam pelajaran pencak silat ada target-target yang akan dicapai. Antara lain, niat yang kuat, keberanian, disiplin dan kebersamaan. Sisi lain yang hendak diformat adalah olah akal, instropeksi, ngemong dan wani ngalah.

Target pembentukan kepribadian ini dicapai dengan sistem pembelajaran melalui tingkat ke tingkat atau grade. Misalnya, kebersamaan atau penekanan persaudaraan atau rasa kekeluargaan diberikan pada tingkat polos. Kemudian, olah akal diberikan pada tingkat jambon. Makanya, jurusnya juga sudah diwarnai jurus ales atau hindaran. Instropeksi diberikan pada tataran tingkat hijau, dan ngemong atau merendahkan diri dikembangkan di tingkat putih.

Dari pelajaran ini, diharapkan akan menumbuhkan sifat atau watak berani (kendel), disiplin, jiwa sosial, cerdas, instropeksi, bijaksana dan sifat ngemong. Arahnya, mampu mendukung pencapaian pembangunan mental pribadi.

Kalimat selanjutnya, berintikan seni olah raga yang mengandung unsu-unsur pembelaan diri untuk mempertahankan kehoramatan, keselamatan dan kebahagiaan serta kebenaran terhadap setiap penyerang.

Sampai pada alenia ini, pemahaman kita harus cermat. Sebab, pencak silat di dalamnya terdapat seni olah raga yang mengandung unsure pembelaan diri. Selain berunsur pembelaan diri, pencak silat juga menganduk daya perusak. Daya serang cukup dahsyat. Kerena itu, SH Terate perlu mengendalikan warganya pada sebuah keadaran, bahwa pencak silat yang diajarkan itu bertitik tolak pada upaya pembelaan diri. Bukan untuk keperluan menyerang.( Drs. H Arief Soerjono-Tim Penyusun Ke-SH-an/bersambung)
Bangunkan aku dari mimpi ini...

Tak ingn ku hanyut tenggelam dan kandas lagi...

Mimpi seorang semut yang menghisap mawar...

Dan semut bukanlah kumbang..

Sadarkan aku dari mimpi panjang ini...

mimpi yang tak kan dan tak mungkin terjadi..